• آگاهی از دیدگاه نخبگان جامعه با پایش رسانه ها

    از طریق رسانه‌ها، قبل از هر چیز می‌توان از دیدگاه افکار عمومی و به ویژه  آگاه شد. یک سازمان اگر از طریق پایش رسانه ها و تحلیل محتوای آنها، به دیدگاه نخبگان راجع به خودش دست یابد، می‌تواند تصمیمات مناسب تری بگیرد.