رصد شبکه های اجتماعی

پایش شبکه های اجتماعی نیز از توانمندی های نمارسانه است که در این زمینه نیز براساس سفارش و موضوعات مورد نظر، خدمات پایش ارائه می گردد.