پایش نحوه پخش آگهی های تبلیغاتی

طبیعتا برای شما بسیار مهم است که بدانید آگهی های تان در صداوسیما چگونه، چه زمانی و به چه مدت پخش شده وبرای پخش آنها همه چیز براساس تعهدی که به شما داده اند عمل شده است یا نه؟

برای اطمینان شما از پخش آگهی های بازرگانی در شبکه های مختلف صداوسیما، نمارسانه همه شبکه های رادیویی و تلویزیونی مورد نظر شما را رصد می کند و برای اطمینان شما، نوار شاهد آگهی های پخش شده را در اختیار شما قرار می دهد.

ما در ضمن می توانیم اطلاعات مربوط به حجم، کیفیت، زمان و شیوه تبلیغات رقبای تان را پایش کنیم و در اختیارتان قرار دهیم.