پایش رادیوهای داخلی و خارجی

در این مرکز همچنین همه شبکه های رادیویی داخلی و خارجی دریافت، ضبط و مانیتورینگ (رصد یا پایش) می شود.

در این زمینه نیز همه موضوعات یا کلیدواژه های مورد نظر سازمان ها ،​وزارتخانه ها ومجموعه های مختلف اعم بیانیه ها و اخبرا منتشر شده روابط عمومی ها، نشست های خبری، نمایشگاه و رویدادهای خبری مهم برای مدیران سازمان ها، نهاد ها، دستگاه ها و وزارتخانه ها و شرکت ها مختلف پایش و گزارش آن ارائه می گردد.

 این رصد می تواند علاوه بر بخش های خبری ، بخش های غیرخبری شبکه های مختلف رادیویی را نیز شامل شود.