رصد تلویزیون های خارجی

نمارسانه تنها مجموعه ای است که به صورت حرفه ای، علاوه بر شبکه های داخلی همه شبکه های تلویزیونی ماهواره ای و خارجی  رابه زبان های مختلف  24 ساعته برای تان رصد می کند تا شما از انعکاس هر آنچه که مورد نظرتان است با خبر باشید.

این پایش بر مبنای کلیدواژه یا موضوعی است که سفارش می دهید.

با استفاده از اطلاعات به دست آمده از این طریق ،امکان جریان یابی و تحلیل خروجی این شبکه های تلویزیونی در بازه های زمانی مورد نظر به خوبی فراهم خواهد شد.

در تمام موارد، علاوه بر اطلاعات کلی مورد نظر، فیلم شاهد موارد پخش شده از کانال های مورد نظر با بالاترین کیفیت، در اختیار شما قرار می گیرد.