رصدشبکه های صداوسیما

در نما رسانه براساس سفارش شما،  24 ساعته همه شبکه های تلویزیونی سراسری و استانی صداوسیما، ضبط و تک تک برنامه ها ، ​رصد می شود.

پایش این شبکه ها در دو حوزه خبری و غیرخبری صورت می گیرد.

شما می توانید از نمارسانه بخواهید هر آنچه را که شبکه های تلویزیونی سراسری و استانی صداوسیما ،​ در بخش های خبری و غیر خبری درباره شما یا کلیدواژه های مدنظرتان ،فعالیت ها یا هر موضوع دلخواه تان منعکس می کند، به طور شبانه روزی ردیابی و رصد کند.

ما همچنین علاوه بر بخش های خبری، بقیه برنامه ها را نیز، از جمله برنامه های گفتگو محور، تبلیغاتی و تبیینی برای شما رصد نماییم و اطلاعات کمی و کیفی آن را در اختیار شما قرار دهیم.

با استفاده از خدمات رصد شبکه های استانی، استانداری ها، فرمانداری ها، ادارات کل، ادارات و واحدهای استانی سازمان ها و وزارتخانه های مختلف می توانند به طور مستمر در جریان نحوه انعکاس موضوعات مورد نظر خود از شبکه های استانی صداوسیما، قرار داشته باشند.

در همه موارد، علاوه بر اطلاعات مربوط به عنوان برنامه، تاریخ، ساعت، مدت ، موضوع و فیلم شاهد بخش خبری یا بخش های مورد سفارش در اختیار سفارش دهنده قرار خواهد گرفت.